Beretning for Gisseløre Lystbådehavn februar 2019 – februar 2020

I 2019 har der været fuldt optaget i havnen, hvilket er meget tilfredsstillende. Vi har endda været i den situation, at vi i nogle tilfælde har måttet afvise nye ansøgere til bådpladser, da vi ganske enkelt ikke har været i stand til at anvise en plads, heller ikke en midlertidig. Næste sæson tegner til at blive mindst lige så vanskelig m.h.t. at imødekomme alle ansøgere, da der er flere ansøgere end der er ledige pladser, pr. 25. februar 45 ansøgere til 33 pladser. Det er derfor vigtigt, at bådejere, der ikke ønsker at benytte deres plads i år, giver besked om dette hurtigst muligt, så andre kan få glæde af pladsen.
Antallet af gæstesejlere er stadig for nedadgående, i år var der 217 gæstebådsovernatninger mod sidste år 259. Gæstebogen vidner fortsat om stor tilfredshed med faciliteter samt om hjælpsomhed og venlighed fra lokale sejlere. Tak for det.
Fortøjningspælene blev først trækprøvet efter generalforsamlingen i 2019, og resultatet blev endnu engang, at ingen knækkede. Det er vi rigtig godt tilfredse med, da der har været andre omkostningstunge opgaver i det forløbne år. Dæmningen, som Kalundborg Kommune sidste vinter renoverede med spunsvæg af jern og samtidig forhøjede med ca. 20 cm, er blevet færdiggjort med hammer af azobé oven på jernspunsen og med betonstier. Dette løb op i ca. 140.000kr. hvoraf sejlklubben betalte ca. 125.000kr. og Håbet ca. 14.000kr. Arbejdet med at montere hammeren, støbe adgangsstien til østbroen, retablere el og vand samt flytte Mamrelund to gange blev forestået af vores altid villige og arbejdsomme C-hold. Tak for det.
Inden for spunsvæggen nord for jollepladsen er der forberedt fundament til en søjlesvingkran til optagning af både op til ca. 2,5t – sportsbåde og mindre motorbåde, der kan trailes væk fra området – men da det ikke har nogen mening at gå videre med projektering af denne installation, så længe der ikke er nogen tidsfastsættelse for oprensning af havnen og uddybning af jollebassinet, er dette projekt udskudt til senere. Det samme gælder opretning af søsætningssporet. Vi holder øje med, om skævheden i sporet øges så meget, at det giver anledning til hurtig handling, men det har indtil nu ikke at være tilfældet. I forbindelse med oprensning vil der blive behov for at stabilisere underlaget for sporet, som i den forbindelse vil blive rettet op.
Den anden økonomisk krævende opgave har været renovering af riggerbroen, indtil nu en udgift på ca. 180.000kr, og vi er ikke færdige. I april fik vi undersøgt pælene, der bærer riggerbroen, og det var noget overraskende, at de var blevet i så meget ringere stand end ved undersøgelsen i 2014/15, hvor vi skiftede 8 pæle. Nogle af pælene nåede ikke mere ned til bunden, og de fleste gamle pæle var hårdt angrebet af pæleorm. Havneudvalget traf derfor beslutning om at udskifte alle gamle pæle, hvilket betød, at 22 pæle skulle skiftes. Der blev indkøbt en helt ny type pæle, der ikke kan angribes af hverken pæleorm, råd eller andet, såfremt de bliver anvendt rigtigt, og der blev truffet aftale med en havneentreprenør om at få rammet pælene ned. Desværre viste det sig, at entreprenøren ikke kunne løse hele opgaven, så der blev truffet aftale med en anden entreprenør om at gøre arbejdet færdigt. Desværre havde han haft nedbrud på sit maskineri, så vi måtte vente på, at han fik det lavet og kom os til undsætning. Ventetiden fordrev en hård kerne fra C-holdet med at møde op flere dage om ugen for at udskifte brodækket på riggerbroen. Endelig, torsdag d. 20. februar i regn og blæst blev de sidste pæle til riggerbroen rammet ned, så nu mangler vi kun at få etableret krydsafstivningerne og få færdiggjort udskiftningen af brodækket. I forbindelse med renovering af riggerbroen er det også planen at flytte mastekranen længere ud ad broen, så det bliver nemmere at komme til for både med stor dybgang, ligesom der bliver bedre adgang til, at mastekran og ophalerspor kan benyttes på samme tid. Støbekasse til det nye fundament blev ligeledes etableret d. 20. februar.
Ud over de store udgiftsposter til ovennævnte to opgaver er der selvfølgelig også indkøb af skruer, søm, bolte og møtrikker samt nødvendigt værktøj. Dertil kommer den løbende vedligeholdelse, og det betyder, at havnen for regnskabsåret 2019 har en mindre overskridelse af sit budget til reparation og vedligeholdelse. Man kan måske synes, at det er lidt ærgerligt at komme ud med et overtræk, men hvad der skal til, skal til, og nogle opgaver lader sig ikke udsætte som f.x. reparation af riggerbroen. Den opgave havde vi først ventet om 1 – 2 år, men pæleormene har været særdeles aktive de seneste år. Jeg har det imidlertid fint med ikke at have overholdt budgettet, når jeg ser, hvad der er blevet udrettet det forløbne år, og når jeg ved, hvad der er gjort for at holde udgifterne nede. Tænk hvad det ville have kostet, hvis vi også skulle have betalt for den tid, som en del af klubbens medlemmer har investeret.
Fra renoveringen af vesthavnen (den gamle) var vi så heldige at få beklædningsplankerne (azobé) fra den gamle spunsvæg langs Vestre Havnevej. Plankerne er blevet renset, sorteret og skåret op til beklædning af spunsvæggen ved dæmningen, så den er klar til at modtage både, når oprensning og uddybning har fundet sted. Også dette arbejde står C-holdet for – endnu engang tak til jer. Desuden bliver azobéplankerne brugt til krydsafstivning på riggerbroen, så de kan holde længere end de kryds, vi etablerede i foråret 2015 – de var allerede ødelagt af pæleorm i efteråret 2019.
På sidste generalforsamling nævnte jeg vores betænkeligheder m.h.t. de 3 yderste pontoner på vestbroen. Vi har holdt dem under observation, og det har heldigvis vist sig, at der ikke er så stor vandindtrængen som frygtet. Seneste målinger foretaget d. 29. januar i år gav ingen grund til bekymring. Vi skal dog fortsat arbejde med en plan for udskiftning/levetidsforlængelse. Vi har forsøgt at få en pris på fyldning af de luftfyldte opdriftskamre med skum, men det har ikke været muligt at få et seriøst bud. Vores primære løsning er derfor en udskiftning, hvorfor vi igen har rettet henvendelse til Kalundborg Kommune om, at vi er meget interesseret i, at de pontoner, der måtte blive tilovers i forbindelse med renovering af den gamle vesthavn, bliver flyttet til Gisseløre.
Vi har fået undersøgt alle fortøjningskæder til pontonbroerne. Det viste sig, at nogle sjækler skulle udskiftes p.g.a. slid, hvilket er sket, og desuden blev der konstateret slid på kædeled, hvor kæderne krydser hinanden, samt tæring hvor kæderne slipper vandet og går op i brøndene. Slid og tæring er endnu ikke kritisk, men kæderne skal holdes under observation. På tværbroen øst blev der konstateret så kraftig slitage på de indstøbte øjer til fastgørelse af ankerkæderne, at en udskiftning skulle foretages. Der er derfor fremstillet og monteret nye forankringsjern, igen ved C-holdets mellemkomst.
Sejlklubben har i april sammen med roklubben ansøgt Kalundborg Kommune om, at arealet syd for vejen fra masteskur til roklub, bliver anlagt som parkeringsplads. Vi rykkede for svar d. 31/8, men har endnu ikke hørt noget. 26/11 har Gisseløreklubberne – Roklubben, Mågeøen, Sejlklubben, Håbet og Asnæsbroen – i fællesskab fremsendt en fornyet ansøgning til Kalundborg Kommune om, at der gøres noget for at udvide antallet af parkeringspladser på Gisseløre.
På foranledning af Sejlklubben, Håbet og Asnæsbroen har Kalundborg Kommune ansøgt fredningsmyndighederne om tilladelse til, at der etableres yderligere 20 småbådspladser på Gisseløre. 16. januar 2020 var fredningsmyndigheder, naturfredningsforening m.fl. på besigtigelse, og der blev samme dag givet mundtligt tilsagn om, at ansøgningen ville blive imødekommet. Asnæsbroen må etablere 3 pladser mere ved deres bro, Håbet 3 pladser mere ved dæmningen, og der må oprettes yderligere op til 14 pladser på vestsiden af vestbroen. Når det overhovedet har kunnet lade sig gøre at nå dette resultat, skyldes det et samarbejde mellem Sejlklubben, Håbet og Asnæsbroen, hvor Håbet har fået tilsagn om, at de kan få brugsret til nogle få pladser (de har selv som udgangspunkt ønsket 4) på betingelser, der forhandles med sejlklubben, og Asnæsbroen ville få indflydelse på størrelsen af pladserne. Udgangspunktet er 10 pladser på 3x8m og 4 pladser på 2,5x6m.
Til slut en stor tak til de mange medlemmer, der bidrager til at gøre Kalundborg Sejlklub til et rart sted at komme og at være. Tak til alle dem, der gør en indsats for at holde og vedligeholde vores område, og tak til dem, der ikke kun holder øje med deres egen men også med andre medlemmers både. Tak til alle de bådejere, der uden videre efterkommer de henstillinger, som gives af havneudvalget og dets formand – der er stadig nogle, der har noget at lære. Det er ikke for at genere den enkelte, men for at gavne fællesskabet, at der eksisterer nogle regelsæt, der skal følges.

For havneudvalget
Hans Ole Rathje